วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  ปี พ.ศ. 2551-2566


ปี พ.ศ. 2565
โรงเรียนบ้านภูพานทองห้วยทราย
ลว. 21 ธันวาคม 2565
ปี พ.ศ. 2562
    โรงเรียนบ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวเเฮด
                ลว.  3  ธันวาคม  2562

              โรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
                   ลว.  8  พฤษภาคม  2562ปี พ.ศ. 2556โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา
ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2556


ปี พ.ศ. 2555                           โรงเรียนบ้านเสาเล้า

                          ลว.   14  พฤษภาคม 2555

                                        โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง                                                      ลว. 14 พฤษภาคม  2555ปี พ.ศ. 2554โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
ลว.  20 มิถุนายน 2554ปี พ.ศ. 2553 

                   โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง

                          ลว.   14  มิถุนายน  2553

                                              โรงเรียนตาดไฮบ้านเเมดสามัคคี                                                          ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2553ปี พ.ศ. 2551


โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
ลว. 18 กันยายน 2551